การจัดการความรู้ KM

งานเผยแพร่ > การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ KM


แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงาน

Upload : 14 / 08 / 2566

ข้อควรรู้ในการบริหารสัญญา

Upload : 14 / 08 / 2566

5 ข้อ พึงระวังในการบริหารพัสดุ

Upload : 14 / 08 / 2566

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติาน โครงการฯ ป่าเกี๊ยะใหม่

Upload : 23 / 08 / 2566

Do & Don't ของเจ้าหน้าที่ สวพส. ที่ปฏิบัติงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

Upload : 23 / 08 / 2566

Do & Don't การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Upload : 11 / 08 / 2566

Do & Don't การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

Upload : 11 / 08 / 2566

Do & Don't คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนัว ยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

Upload : 11 / 08 / 2566

Do & Don't การปฏิบัติงาน

Upload : 13 / 08 / 2566

KM Audit การเขียนรายงาน

Upload : 9 / 03 / 2566

การบริหารสัญญา

Upload : 9 / 03 / 2566

ชวนเช็ค 11 ความเสี่ยง ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์กรอาจกำลังเผชิญอยู่

Upload : 3 / 11 / 2565

Excel บัญชีแยกประเภทชนงบทดลอง

Upload : 26 / 10 / 2565

การจัดการความรู้ การใช้ Excel ในการตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินงาน

Upload : 31 / 08 / 2565

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Upload : 6 / 10 / 2564

กรอบการบริหารความเสี่ยง

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้าง

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบการรับและจ่าย

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดบ้าง

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบงบประมาณ

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ เรื่อง"การควบคุมหลักประกันสัญญา"

Upload : 3 / 03 / 2565