KM เอกสารบรรยาย

งานเผยแพร่ > KM เอกสารบรรยาย

KM เอกสารบรรยาย


กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Upload : 6 / 10 / 2564

กรอบการบริหารความเสี่ยง

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้าง

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบการรับและจ่าย

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบหลักประกันสัญญา

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบจัดซื้อจัดบ้าง

Upload : 6 / 10 / 2564

ความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบงบประมาณ

Upload : 6 / 10 / 2564