แผนการตรวจสอบ

งานบริการ > แผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ


กิจกรรม/งานของหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะสั้น (งบประมาณประจำปี)

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2566-2570)

แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570