หลักเกณฑ์และแนวทาง

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง > หลักเกณฑ์และแนวทาง

หลักเกณฑ์และแนวทาง


แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร (ที่ กค 0409.4/ว172)

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (ที่ กค 0409.2/ว014)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติกาตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3 (ที่ กค 0409.2/ว107)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564)

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (ที่ กค 0409.3/ว36)

การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน (ที่ กค 0409.4/ว47)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 (ที่ กค 0409.2/ว118)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (ที่ กค 0409.4/ว23)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน พ.ศ.2561 (ที่ กค 0409.3/ว105)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน พ.ศ.2561 (ที่ กค 0409.2/ว123)

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค0409.2/ว326)