งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ

งานบริการ > งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ

งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ


ติดตามผลตามมติที่ประชุม คตส.
งานติดตามผลการปฏิบัติงาน ตน.
งานประเมิน/สอบทาน-สอบถาม