งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ

งานบริการ > งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ

งานประกันคุณภาพและตรวจสอบ


ติดตามผลตามมติที่ประชุม คตส.
ติดตามผลการตรวจสอบ
รายงานการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (ภายในองค์กร)
รายงานการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (ภายนอกองค์กร)