บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับเรา > บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

นางพีรญา เตชะรัง

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 5

[email protected]

นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 4

[email protected]

นายปรัชญายุทธ วิ่งเร็ว

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

นายกิตติกร ชมภูแก้ว

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

นางสาวพรรณภา บริบูรณ์

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

นางสาวธัญญ์พิชชา สมบูรณ์

จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]