งานบริการ > แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน


แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)