งานบริการ > แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน


แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการบริหารพัสดุ)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการดำเนินงาน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการรับเงิน)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านบัญชี)