FAQ

งานเผยแพร่ > FAQ

FAQ


คำถามทั่วไป
การติดต่อหน่วยตรวจสอบภายใน

อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-328496-8 3508,3509,3510

โทรสาร: 053-328494

อีเมล์ :[email protected]

เวลาราชการ:08:30 - 16:30 น.

ติดตามข่าวสาร การประกาศรับสมัครงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สามารถติดตามข่าวสาร การประกาศรับสมัครงาน ทางเว็บไซต์หลัก ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
https://www.hrdi.or.th/Announcements/job