คู่มือการปฏิบัติงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน


แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2564

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

Upload : 6 / 10 / 2564