คู่มือการปฏิบัติงาน

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง > คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับปรับปรุง เดือน ธันวาคม 2564)

Upload : 3 / 01 / 2566

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Upload : 3 / 01 / 2566

แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2564

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564

Upload : 6 / 10 / 2564

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

Upload : 6 / 10 / 2564