กฏและระเบียบ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > กฏและระเบียบ

กฏและระเบียบ


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549