กฏและระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง > กฏและระเบียบ/คำสั่ง

กฏและระเบียบ/คำสั่ง


คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ 364/2567

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 10/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 10/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549