เนื้อหาข่าว

4 มีนาคม 2567 | 118 Views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)”


หน่วยตรวจสอบภายใน จัดอบรมตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)”
??วันที่ 4 -5 มีนาคม 2567 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)” ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
??การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของ สวพส. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ สามารถจัดทำแผนการตรวจสอบรายละเอียด (Audit Program)
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และสามารถกำหนดแนวทางการตรวจสอบทุจริตได้ พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในเพิ่มมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถาบัน