เนื้อหาข่าว

7 มิถุนายน 2566 | 596 Views

การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระอำเภอพบพระ จังหวัดตาก


เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำคณะกรรมการตรวจสอบเข้าพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ และร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญาหาร่วมกัน ทั้งนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมการดำเนินงานอาคารคัดบรรจุผลผลิต อ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย และร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร เยาวชน และผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ และร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญาหาร่วมกัน ต่อมาคณะกรรมกาตรวจสอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวพส. ได้นำอุปกรณ์การเรียนรู้และสิ่งของต่าง ๆ ไปมอบให้กับน้อง ๆ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และคณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพส. นำเสนอการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี การบุรุกพื้นที่ป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดย สวพส. ได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่โดยตัดทำแผนที่ดินรายแปลง ปรับระบบเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกพืชผักในระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้โครงการถ่ายทององค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง หรือ ศศช.ได้นำเสนอการรดำเนินงานและการเชื่อโยงการขยายองค์ความรู้จากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ ผ่านครู ศศช. ในพื้นที่