เนื้อหาข่าว

14 กันยายน 2566 | 58 Views

กิจกรรมสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 หน่วยตรวจสอบภายในร่วม กิจกรรมสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวังเชียงใหม่ โดยมี นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในปี 2566 ของแต่ละสำนัก

      ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางพีรญา เตชะรัง รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมจัดบูทเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สวพส. ในหัวข้อ ระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ของงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ด้านการคำนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Do & Don’t) ภายในบูทเจ้าหน้าที่ สวพส. ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ร่วมเล่มเกมส์ตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก