เนื้อหาข่าว

3 มิถุนายน 2565 | 203 Views

การตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สวพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวพส. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ นำโดย นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการตรวจสอบ และนางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อหารือถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของเกษตรกรและผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว และ สวพส. ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ โรงเรือนแตงกวาญี่ปุ่น ณ แปลงรวมดอย 20 ไร่ โดยมีร้อยตรีเทอดศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ประธานแปลงรวมดอย 20 ไร่ นายสุทิน ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเกษตรกรรายอื่นรวม 8 ราย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน