เนื้อหาข่าว

1 สิงหาคม 2565 | 380 Views

การประชุมถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565


เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ยกระดับความรู้จากระดับ 2 เป็น 3) โดยมี นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้เปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้


13.30 - 14.00 น. เปิดการประชุม โดย นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง
14.00 - 15.00 น. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐภายในองค์กรและภายนอกองค์กร" โดย นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง
15.30 - 16.00 น. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตามผล (กรณีตรวจสอบการดำเนินงานการจัดทำชุมชนต้นแบบที่จะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลด้านการตลาด โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน)" โดย นางพีรญา เตชะรัง
16.00 - 16.30 น. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว" โดย นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์