เนื้อหาข่าว

29 พฤษภาคม 2567 | 50 Views

ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในหน่วยฯ ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทบทวนกระบวนการต่างๆ ในการทำงาน นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)