เนื้อหาข่าว

20 ธันวาคม 2566 | 383 Views

หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การนำเครื่องมือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการปฏิบัติงาน


                         หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การนำเครื่องมือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการปฏิบัติงาน
                         ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรางการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) และการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ งานส่งเสริมฯ งานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่
                         พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน รวมถึงเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ณ บ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เยี่ยมชมแปลงสาธิต การปรับระบบเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งวดล้อมตามแนวโครงการหลวง (แปลงปลูกกาแฟ) ของเกษตรกรตัวอย่างของ สวพส. อาคารแปลรูปกาแฟ กลุ่มวิสหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทน ณ บ้านห้วยโทน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน