เนื้อหาข่าว

21 กันยายน 2566 | 134 Views

การปฏิบัติงานการให้ความรู้และประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 18 กันยายน 2566


หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษา สังเกตการณ์ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าใจถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในงานของตนเอง และร่วมประเมินระบบควบคุมภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน

ประเมินระบบควบคุมภายในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมกันประเมินระบบควบคุมภายในของโครงการฯแม่สอง โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานในพื้นที่ หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน วัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในโครงการและสำนักอื่นๆ กระบวนการในการปฏิบัติงานรูปแบบ End-to-End Processes เพื่อประเมินว่ากระบวนการในการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในระดับกิจกรรมเพียงพอ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดตาม ให้คำปรึกษาและเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการปลูกไม้ผล (เสาวรส) ในพื้นที่การปฏิบัติงาน หมู่บ้านโซน B