เนื้อหาข่าว

23 สิงหาคม 2565 | 383 Views

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน


วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุม โครงการมาลาดาสเปซ โดยมี นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปและจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพในระบบให้กับกรมบัญชีกลาง รวมถึงประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ และเสนอผู้อำนวยการสถาบันเพื่อทราบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ และทักษะการตรวจสอบของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนางานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน