เนื้อหาข่าว

6 สิงหาคม 2565 | 382 Views

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ


เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดย นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และอบรมการให้ความรู้ด้าน "เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี" และ "การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบในช่วง Covid-๑๙" โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ