เนื้อหาข่าว

21 มีนาคม 2565 | 49 Views

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1  หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก

ภายนอกองค์กร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1  (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2  แจ้งผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  การพิจารณาขอบเขตงาน (TOR : Term Of Reference) การจ้างผู้สอบบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำหรับรายงานการเงินรอบปีบัญชี 2566

4.2  ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

4.3  ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสมของ สวพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.4  ผลการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาด และสินค้าเกษตรของ สถาบันเกษตรกรฯ

4.5  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งต่อไป

5.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565