เนื้อหาข่าว

15 พฤศจิกายน 2564 | 28 Views

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2564


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง