เนื้อหาข่าว

3 พฤศจิกายน 2564 | 36 Views

กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หน่วยตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


       วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หน่วยตรวจสอบภายใน ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามตัวชี้วัดและแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการติดตามตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่