เนื้อหาข่าว

18 ตุลาคม 2564 | 52 Views

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2564


             ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง