เนื้อหาข่าว

22 กันยายน 2564 | 50 Views

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2654


วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สวพส. และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570) โดยเป็นการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019