เนื้อหาข่าว

16 กันยายน 2564 | 49 Views

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์


วันที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ในวันพฤหัสบดี ที่่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์