เนื้อหาข่าว

3 พฤศจิกายน 2565 | 1012 Views

ตรวจสอบภายใน ชวนเช็ค 11 ความเสี่ยง ด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่องค์กรอาจกำลังเผชิญอยู่


เพราะ “คน”  เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญขององค์กร

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความสำเร็จขององค์กรได้เช่นเดียวกับปัจจัยด้านอื่นๆผู้บริหารก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญชวนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากร สวพส. ลองเช็ค 11 ความเสี่ยงเหล่านี้ ควรจะถูกบรรจุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) และมีการควบคุม (Control) ความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ เพราะผลกระทบอาจจะรุนแรงต่อองค์กรจนเกิดเป็นวิกฤติในท้ายสุด