เนื้อหาข่าว

3 มีนาคม 2566 | 320 Views

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการงานและสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการควบคุมภายใน


วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และแผน งานจัดการความรู้ KM ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อบูรณาการงานและสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สวพส. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3