เนื้อหาข่าว

17 มกราคม 2565 | 468 Views

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง