เนื้อหาข่าว

3 มิถุนายน 2565 | 271 Views

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา ณ โรงแรม Moonlight chateau จังหวัดเพชรบูรณ์