งานให้ความเชื่อมั่น

งานบริการ > งานให้ความเชื่อมั่น

งานให้ความเชื่อมั่น


แผนการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ด้านการเงิน)
แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินงานของสถาบัน (ส่วนการดำเนินงาน)
รายงานการตรวจสอบ
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ