ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา > ประวัติความเป็นมา

หน่วยตรวจสอบภายใน


ประวัติความเป็นมา

         ตามพระราชกฤษฎีกา มาตรา 39 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 สถาบันได้ออกระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้นิยามความหมายของการตรวจสอบภายในว่า การตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการที่เป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยง การวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง            ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม สอบทาน ประเมินผลระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมดูแลการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล