เนื้อหาข่าว

25 กรกฏาคม 2565 | 409 Views

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์