เนื้อหาข่าว

22 สิงหาคม 2566 | 96 Views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)” ของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัด โครงการอบรมบรรยาย หัวข้อ “การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)” ณ ห้องดอยสุเทพ ๒ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ วิทยากรผู้บรรยาย ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันได้มอบ ดร.เมธี  พยอมยงค์ ที่ปรึกษา สวพส.เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ สวพส.  เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์แนวทางในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายต่อไป รวมถึงได้ทราบถึง มาตรฐาน ข้อกำหนด ของสถาบัน และการประกันคุณภาพงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการตรวจสอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถาบันต่อไป