เนื้อหาข่าว

15 มิถุนายน 2565 | 316 Views

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน KM Audit ร่วมกับ ทีมงาน KM สำนักยุทธศาสตร์และแผน (ครั้งที่ 2)


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ ทีมงาน KM สำนักยุทธศาสตร์และแผน วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3

โดยมีการสรุปประเด็น ด้านงานตรวจสอบ 1 เรื่อง

1. ประเด็น "การตรวจสอบการดำเนินโครงการ" โดยนางพีรญา เตชะรัง