เนื้อหาข่าว

10 มิถุนายน 2565 | 355 Views

การติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรฯ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยก้างปลา-แม่สอง-วาวี จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลาด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบตลาดและสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย