รายงานประชุมประจำเดือน

งานบริการ > รายงานประชุมประจำเดือน

รายงานประชุมประจำเดือน


รายงานการประชุมประจาเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2566 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประจาเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2566 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประจำเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประจำเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประจาเดือน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2566 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566