เนื้อหาข่าว

24 เมษายน 2566 | 131 Views

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2566


หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)