เนื้อหาข่าว

10 กุมภาพันธ์ 2566 | 218 Views

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566


หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง