เนื้อหาข่าว

18 ตุลาคม 2565 | 252 Views

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565


ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง