เนื้อหาข่าว

1 ตุลาคม 2564 | 52 Views

ประชุมประจำเดือนตุลาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 10/2564


ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มอบหมายทั้งหมดปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) การปฏิบัติงานตรวจสอบ กระบวนการจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) และการออกรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) ที่เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา